МонголоорЗасварлах

Үгийн гаралЗасварлах

Үгийн дуудлагаЗасварлах

[]

Үндэсний бичигЗасварлах

ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋


Галиглах зарчим

Үгийн утгаЗасварлах

тэм.
  1. Өөрөө ажиллах, хөдлөх машин, механизм

Ойролцоо үгЗасварлах

Нийлмэл үгЗасварлах

авто бигнүүр - бага хэмжээний битүү бигнэх цахилгаан төхөөрөмж
авто зам - авто машин зорчих зам

Зөв бичихзүйЗасварлах

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүйЗасварлах


ОрчуулгаЗасварлах

Товчилсон үгЗасварлах

АБ Авто Бааз
АБ Авто Батальон
АБ Авто Бензин
Автоимпэкс Авто Импорт, Экспорт [компани]
АЗ Авто Зам
АЗБ Авто Замын Банк
АЗГ Авто Замын Газар
АЗГ Авто Засварын Газар
АЗЕГ Авто Замын Ерөнхий Газар
АЗЗ Авто Засварын Завод
АЗЗА Авто Замын Засвар, Арчлалт
АЗЗАК Авто Замын Засвар, Арчлалтын Компани
АЗЗАН Авто Замын Засвар, Арчлалтын Нэгтгэл
АЗЗС Авто Зам Засварын Сургууль
АЗН Авто Замын Нэгдэл
АЗН Авто Замын Нэгтгэл
АЗС Авто Засварын Станц
АЗҮ Авто Засварын Үйлдвэр
АЗҮН Авто Засварын Үйлдвэрлэлийн Нэгдэл
АЗҮЭХ Авто Замчдын Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо
АИХН Авто Импорт Хангамжийн Нэгдэл
АМЗЗ Авто Машин Засварын Завод
АМЗТҮС Авто Машин, Засвар, Техник Үйлчилгээний Станц
АММБ Авто Машин Механизмын Бааз
АМСТК Авто Мото Спортын Төв Клуб
АНИН “Авто Нефть Импорт” Нэгдэл
АСНХ Авто Сургуулиудын Нэгдсэн Холбоо
АССАЗТ Авто Сургууль, Сургалт Арга Зүйн Төв
АТ Авто Тээвэр
АТА Авто Тээврийн Алба
АТБ Авто Тээврийн Бааз
АТБ Авто Тээврийн Байгууллага
АТБ Авто Тээврийн Батальон
АТБ Авто Тээврийн Бирж
АТБ Авто Тээврийн Буудал
АТГ Авто Тээврийн Газар
АТЗГ Авто Техникийн Засварын Газар
АТЗҮБ Авто Техникийн Засвар, Үйлчилгээний Бааз
АТЗҮБ Авто Тээврийн Засвар, Үйлчилгээний Бааз
АТЗҮГ Авто Техникийн Засвар, Үйлчилгээний Газар
АТР Авто Тээврийн Рот
АТС Авто Тээврийн Салаа
АТТХ Авто Тээврийн Тусгай Хороо
АТУГ Авто Тээврийг Удирдах Газар
АТХ Авто Тээврийн Хороо
АТХШБГ Авто Техникийн Хэргийг Шалган Байцаах Газар
АТХШГ Авто Техникийг Хянан Шалгах Газар
АТШГ Авто Техникийг Шалгах Газар
АЦ Авто Цистерн
ГАМ Галын Авто Машин
ЗГАБ Засгийн Газрын Авто Бааз
МАЗИ Монголын Авто Замын Инженер
МАЗИН Монголын Авто Замын Инженерийн Нийгэмлэг
МАЗҮЭ Монголын Авто Замчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
МАЗҮЭХ Монголын Авто Замчдын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
МАМСХ Монголын Авто Машин Сонирхогчдын Холбоо
МАМХ Монгол Авто Мастеруудын Холбоо
МАСАХ Монголын Авто Спорт, Аяллын Холбоо
МАТХ Монголын Авто Тээвэрчдийн Холбоо
НАЗГ Нийслэлийн Авто Замын Газар
ОУАЗС Олон Улсын Авто Замын Сүлжээ
ОУАЗХБ Олон Улсын Авто Замын Хөдөлгөөний Байгууллага
ОУАМХ Олон Улсын Авто Машины Холбоо
УАЗҮН Улсын Авто Засварын Үйлдвэрийн Нэгдэл
УАТХШБГ Улсын Авто Техникийн Хэргийг Шалган Байцаах Газар

Хэлц үгЗасварлах

Өвөрмөц хэлцЗасварлах

Хэвшмэл хэлцЗасварлах

Аман зохиолд орсон ньЗасварлах